رویش مجدد در پالونیا با توجه به گونه آن می تواند بین ۶ الی ۱۰ بار اتفاق بیفتد. بدین صورت که بعد از قطع کردن درخت در پایان دوره بهره برداری، مطابق شکل زیر، جوانه های جدید شکل می گیرند. بعد از رسیدن جوانه ها به حدود ۳۰ سانتی متر، باید بهترین جوانه را از میان آن ها انتخاب کرد و بقیه را حذف نمود.

دوره بهره برداری، با توجه به ریشه زایی در دوره اول، کوتاهتر خواهد بود. این ویژگی پالونیا موجب کاهش هزینه های آبیاری در دوره های بعد و عدم نیاز به خرید نهال می شود که نسبت به دیگر درختان حوزه زراعت چوب (مانند صنوبر) شایان توجه خواهد بود.

کاسپین فارم، تولید کننده عمده نهال های مثمر و غیر مثمر، نهال های پالونیا (فورتونی، هیبرید شانتونگ)، احداث مزرعه پالونیا، خرید تضمینی چوب پالونیا و …

ارسال نهال به سراسر کشور

تماس:
۰۹۳۷۱۴۹۱۹۰۹ موسوی

۰۹۱۱۹۵۲۳۵۱۳ حبیبی

۰۹۳۷۳۴۸۱۳۸۸ کلانتری