پالونیا را باید تا قبل از سال سوم و رسیدن به ارتفاع ۶ متر هرس کرد تا تنه ای صاف با قابلیت الوار دهی مناسب داشته باشیم.