بعد از کاشت پالونیا ضروری است تا سال سوم نسبت به حذف زیر شاخه ها مطابق شکل اقدام شود تا از شاخه زایی و ایجاد گره بر روی تنه در سال های بعد جلوگیری شود.