هرس کردن پالونیا

در اینجا به بیان مطالب مفید در بحث هرس کردن پالونیا می پردازیم. در فصل اول کاشت، تنه پالونیا باید تا ارتفاع 4 متر یا بیشتر، خالی از شاخه باشد تا چوب آن خالی از شکاف و یا گره باشد. در شرایط ایده آل باید درخت به 4 متر در فصل اول برسد اما اغلب به کمتر از 3-2 متر می رسند که باید آن را در زمستان کف بر...

ادامه مطلب