هرس کردن پالونیا (Paulownia)

پالونیا را باید تا قبل از سال سوم و رسیدن به ارتفاع 6 متر هرس کرد تا تنه ای صاف با قابلیت الوار دهی مناسب داشته باشیم.

ادامه مطلب